Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (AV) van toepassing op de opdrachten aan: Detta gevestigd te 's-Heerenberg, hierna te noemen Detta:

Bedrijfsgegevens

Detta
Doetinchemseweg 27
7051 AB Varsseveld
Telefoon: 06 - 27 35 04 33
E-mail: perry@detta.nl
KvK-nummer: 66004780
BTW-nummer: NL002389935B20

A. Algemeen

In deze AV wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: natuurlijk- of rechtspersoon die aan Detta opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden. Hierna ook wel te noemen klant.
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Detta uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 3. Bescheiden: alle door de klant aan Detta ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Detta vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen de klant en Detta tot het verrichten van werkzaamheden door Detta ten behoeve van de klant, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, welke door Detta binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze AV zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen de klant en Detta zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van eventuele AV van de klant wordt door Detta uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze AV of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

C. Overeenkomst

 1. Alle prijsopgaven en aanbiedingen van Detta zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de klant ondertekende opdrachtbevestiging door Detta retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door klant aan Detta verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door het door de klant invullen van een bestelformulier op de website of door het aanvragen van een product via het contactformulier. Hierbij worden automatisch de AV geaccepteerd.
 4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 5. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. Gegevens klant

 1. De klant dient alle gegevens en bescheiden, welke Detta naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en -wijze ter beschikking van Detta te stellen.
 2. Detta heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat klant aan de in lid D1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. De klant dient Detta onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die i.v.m. met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Detta ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden komen.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van klant.
 6. Indien en voor zover de klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. Uitvoering opdracht

 1. Detta bepaalt de wijze waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd. Detta zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering.
 2. Detta zal de werkzaamheden naar beste vermogen en uitvoeren. Detta kan evenwel niet instaan voor het niet bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Detta heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door Detta aan te wijzen persoon of derde, indien dit naar oordeel van Detta wenselijk is.
 4. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van klant welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Detta en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. De klant kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Detta de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door klant.
 6. De geleverde producten genoemd onder G2 zullen gelden als aanvaard op het moment dat deze in gebruik zijn genomen of zijn geïnstalleerd door Detta. De afnemer dient zelf, binnen één maand, de functionaliteiten te testen. Na deze termijn vervalt het recht op het onthouden van acceptatie.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Detta verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door klant ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Detta een informatieplicht opleggen, of voor zover klant Detta van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Detta, voor zover Detta zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 2. Detta mag de informatie die hem door klant ter beschikking wordt gesteld niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen en in geval Detta voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Detta, is het klant niet toegestaan de inhoud van geleverde producten, documenten, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Detta openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtsreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Detta, op klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 4. De klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Op verzoek van de klant zal Detta de door Detta verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

G. Intellectuele eigendom

 1. Detta behoudt zich op grond van de Auteurswet alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot illustraties, computerprogramma's, bestanden, ontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Detta is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd om de naam Detta ten alle tijde te vermelden onder deze producten. De klant is niet gemachtigd om deze te verwijderen zonder schriftelijke toestemming van Detta.
 4. Het is de klant niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Detta.
 5. De klant heeft geen recht tot, niet beperkt tot, het testen van de kwetsbaarheid van de geleverde producten of diensten, het publiceren van documenten op het internet of het verkopen, verhuren of vervreemden van de geleverde producten of diensten.
 6. De klant is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet gemachtigd tot het aanbrengen van wijzigingen in de geleverde producten of diensten. Detta heeft de vrijheid het geleverde werk te gebruiken voor eigen publicatie of promotie.

H. Overmacht

 1. Indien Detta zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Detta alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. De klant heeft het recht, als de situatie als bedoeld in het lid H1 zich voordoet, de overeenkomst deels of geheel per direct schriftelijk op te zeggen.

I. Honorarium

 1. Detta heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de klant een door Detta in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 2. Het honorarium van Detta is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
 3. Het honorarium van Detta kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Detta gewerkte tijdseenheid, en is verschuldigd naarmate door Detta werkzaamheden ten behoeve van de klant zijn verricht.
 4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Detta gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen de klant alsdan eveneens verschuldigd is.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Detta gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de klant en Detta hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
 6. Het honorarium van Detta, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht.

J. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door de klant dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van Detta of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekeningen, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien de klant niet binnen de in lid J1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Detta, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Detta.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250, -.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van Detta daartoe aanleiding geeft, is Detta gerechtigd van de klant te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Detta te bepalen vorm. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Detta gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan Detta uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 6. Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, (hosting-)abonnementen en onderhoudscontracten, worden automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via het klantenpaneel is opgezegd. Indien de klant een consument is, zal de overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. De klant heeft het recht om de overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een overeenkomst van onbepaalde tijd. De klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door Detta in opdracht van de klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding van de overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via online klantenpaneel op detta.nl.

K. Reclame

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de klant reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Detta te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in lid K1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de klant niet op, behoudens voor zover Detta aangeeft dat hij de reclame gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Detta de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of deels niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de klant reeds betaald honorarium.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de klant in verband met de reclame.

L. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien en voor zover Detta jegens de klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 500,-., tenzij er aan de zijde van Detta sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Detta is niet aansprakelijk voor:
  • bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de klant aan Detta, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant;
  • bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Detta ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Detta daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Detta verbonden organisatie;
  • bij de klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de klant;
  • bij de klant of derden ontstane schade door fouten in de door of namens Detta geleverde producten of diensten of door het niet of niet correct functioneren van de door of namens Detta geleverde zaken zoals, maar niet beperkt tot, hosting of domeinnamen.
 3. Detta heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 4. Detta is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of postverzending, ongeacht of het vervoer c.q.verzending geschiedt door of namens de klant, Detta of derden.
 5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Detta te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 6. De klant vrijwaart Detta tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de klant, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de klant betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De klant vrijwaart Detta in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de klant aan Detta onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Detta.
 7. De klant vrijwaart Detta tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Detta op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Detta in de uitoefening van de opdracht van klant of derden heeft ontvangen.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Detta voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
 9. De klant vrijwaart Detta voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde diensten van of middels Detta. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
 10. De klant is aansprakelijk voor alle schade die Detta mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

M. Opzegging

 1. De klant en Detta kunnen de overeenkomst altijd per direct door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, geldt het bepaalde onder lid I2.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover Detta de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden de klant gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de klant eisen. De klant is niet langer gerechtigd om de onder G2 genoemde zaken te gebruiken.
 4. Detta is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  • de klant in staat van faillissement is verklaard;
  • de klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
  • de klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
  • Detta redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

N. Hosting

 1. Detta vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de server en het netwerk, nimmer voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
 2. Het is de klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  • handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  • het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
  • het verspreiden van computervirussen;
  • het opzetten van een chat service of een anonieme proxy;
  • het gebruiken van de ruimte als backup- en/of bestandsopslag;
  • enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 3. Detta is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van de klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Detta alle schade ten gevolge van de overtreding door Detta of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
  • indien de klant het gestelde in de artikelen N2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  • indien (een onderdeel) van de site van de klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Detta;
  • indien blijkt dat de klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  • indien blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 4. De klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Detta draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 5. Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
 7. Detta oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Detta aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 8. Detta is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 9. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft de klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 10. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

O. Domeinnamen

 1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Detta vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Detta tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
 3. Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij Detta, heeft Detta ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
 4. Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op klant.
 5. Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij KvK.
 6. Detta behoudt het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de klant gegevens.

P. Opschortingsrecht

Detta heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan.

Q. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Detta waarop deze AV van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen klant en Detta waarop deze AV van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Detta zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid Q2 kunnen klant en Detta kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Als je verder nog vragen hebt over de algemene voorwaarden, dan kun je altijd contact opnemen.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 3 november 2016